Informacje o przetwarzaniu danych


W związku z wprowadzeniem istotnych zmian w zakresie problematyki informowania podmiotów o przetwarzaniu danych osobowych ich dotyczących związanych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE pragniemy poinformować o zasadach gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji w naszej firmie.

 1. Administratorem danych jest:

  Energy Heat Technology Investment z siedzibą we Wrocławiu 50-425 przy ul. Krakowskiej 48.

 2. Sposób kontaktu Administratorem danych:
  • pisemny:
   Energy Heat Technology Investment ul. Krakowska 48, 50-425 Wrocław
  • e-mail:
   Oddział we Wrocławiu: info@hti.com.pl, info@szpitalnatelewizja.pl, Oddział w Opolu: biuro@hti.com.pl
  • telefoniczny:
   Oddział we Wrocławiu: (71) 341-35-05, Oddział w Opolu: (77) 453-09-04
 3. Cele przetwarzania danych

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania umów sprzedaży, umów na usługi, umów najmu i dzierżawy, jak również zwrotów reklamacyjnych wynikających z działalności naszej firmy na podstawie Art. 6 ust.1 pkt b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 4. Okres przechowywania danych osobowych

  Twoje dane będą przechowywane wyłącznie na czas realizacji umowy, w zależności od czasookresu, na jaki została zawarta. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu nie będą one przetwarzane, za wyjątkiem sytuacji w której zaistnieje ewentualna konieczność dochodzenia roszczeń.

 5. Dobrowolność podania danych

  Informujemy, że podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy z naszą firmą oraz jej realizacją. W sytuacji odmowy przekazania powyższych danych zawarcie umowy i jej realizacja będą niemożliwe.

 6. Odbiorcy danych

  Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

  • dostawcy usług księgowych,
  • dostawcy usług IT,
  • innym dostawcom, z którymi współpracuje nasza firma tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy.

  Wszelkie przetwarzanie danych przez powyższe podmioty następuje tylko i wyłącznie na podstawie umowy z naszą firmą i przebiega w sposób ściśle kontrolowany.

 7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Jako administrator Twoich danych zapewniamy Ci :

  • prawo dostępu do Twoich danych,
  • prawo do żądania sprostowania Twoich danych,
  • prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
  • prawo do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych,
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

  Ponadto:

  • W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  • W celu realizacji Twoich praw możesz napisać do nas na e-mail: rodo@hti.com.pl; rodo@szpitalnatelewizja.pl
 8. Sposób przetwarzania danych osobowych

  Informujemy, że Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem profilowania.

 9. Przekazywanie danych poza teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej

  Informujemy, że Administrator nie zamierza przekazywać danych poza teren Unii Europejskiej lub organizacjom międzynarodowym.