Dofinansowania


PROSUMENT

Kontynuację i rozszerzenie kończącego się w 2014 r. programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część III Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych” stanowić będzie nowy program „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część IV Prosument- linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

 

 

Co oznacza PROSUMENT?

Aby lepiej zrozumieć ideę oraz cel wprowadzenia programu należy zatrzymać się nad znaczeniem słowa „prosument”.
Prosument to osoba, która produkuje energię elektryczną oraz zużywa ją na potrzeby własne, zmniejszając tym samym zapotrzebowanie na energię sieciową. Prosument może sprzedać nadmiar energii elektrycznej do sieci. Dochód z przedmiotowej sprzedaży nie powinien jednak stanowić podstawy jego utrzymania.

Reasumując- prosument jest osobą będąca zarówno sprzedawcą, jak i świadomym konsumentem energii.

 

W jakim celu ?

Celem programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Program stanowi kontynuację i rozszerzenie zakończonego w 2014 r. programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”.

 

O programie

Program Prosument Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej polega na dofinansowaniu zakupu i montażu małych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:

– energii elektrycznej,

-ciepła, lub

– ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku)

dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.


Mikroinstalacja to „odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej, niż 40 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym, niż 110 kV, lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej, niż 120 kW” (Dz. U. 27.08.2013 poz. 984).

 

 Beneficjenci

Beneficjentami programu są osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

 

Finansowane instalacje

 

Finansowane będą następujące instalacje do produkcji energii elektrycznej, lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej:

1. źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

2. pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

3. kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

4. systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,

5. małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,

6. mikrokogeneracja – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Ponadto dopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej:

a) więcej, niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej, lub

b) więcej, niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem ( źródłami) energii elektrycznej, przeznaczonej dla budynku mieszkalnego, o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione.

 

Gdzie uzyskać ?

Program Prosument jest wdrażany na trzy sposoby:

 

a) dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) lub ich związków lub ich stowarzyszeń oraz spółek prawa handlowego ze 100% udziałem jst:

 • pożyczki wraz z dotacjami dla jst,
 • wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych (dysponujących lub zarządzających budynkami wskazanymi do zainstalowania małych lub mikroinstalacji OZE) należy do jst,
 • nabór wniosków od jst w trybie ciągłym, prowadzony przez NFOŚiGW,
  kwota pożyczki wraz z dotacją ≥ 200 tys. zł.

b) za pośrednictwem banków:

 • środki udostępnione bankom, z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych łącznie z dotacjami,
 • nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez banki.

c) za pośrednictwem WFOŚiGW:

 •  środki udostępnione WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek łącznie z dotacjami,
 • nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, jst lub ich związków lub ich stowarzyszeń oraz spółek prawa handlowego ze 100% udziałem jst, w trybie ciągłym, prowadzony przez wojewódzkie fundusze, które podpiszą umowy z NFOŚiGW.

 

Harmonogram naboru wniosków w programie „Prosument”

 • nabór wniosków dla jst od 10.08.2015 do wyczerpania środków;
 • nabór wniosków dla banków od 03.08.2015 do 30.09.2015; początek naboru wniosków dla beneficjentów – po ogłoszeniu naboru przez banki;
 • nabór wniosków dla WFOŚiGW od 10.08.2015 do wyczerpania środków; początek naboru wniosków dla beneficjentów – po ogłoszeniu naboru przez WFOŚiGW.

 

Do pobrania:

 Treść programu priorytetowego:

» program obowiązujący od 26.08.2015
» program obowiązujący do 25.08.2015
» program obowiązujący do 31.07.2015


 PROSUMENT OPOLSKI

 

Idąc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych inwestorów oraz mając na celu upowszechnienie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji, wytwarzaniu energii cieplej i elektrycznej oraz wspieraniu inwestycji proekologicznych w regionie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przygotował program dający możliwości finansowania przedsięwzięć wspierających zakup i montaż instalacji wykorzystujących rozproszone, odnawialne źródła energii.

ground-source heat pump diagram

 

Program skierowany jest do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami mieszkań i nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi położonych na terenie województwa opolskiego.

Wsparciem finansowym w formie dotacji, będą objęte przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii cieplnej lub energii elektrycznej takie jak:

 • pompy ciepła,
 • instalacje solarne,
 • systemy fotowoltaiczne,
 • małe elektrownie wiatrowe,

na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych.

Budżet Programu na rok 2015 określony w planie działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wynosi 3 mln. zł.”

 

Do pobrania:

» Regulamin
» Załącznik nr 1 do Regulaminu
» Załącznik nr 2 do Regulaminu
» Załącznik nr 3 do Regulaminu
» Załącznik nr 4 do Regulaminu
» Wzór wniosku o udzielenie dotacji
» Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
» Wykaz Gmin które podpisały Porozumienie współpracy w realizacji programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu


 DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU „KAWKA” II

» czytaj więcej